POJIŠTĚNÍ FIRMY

Společnost se zabývá komplexní správou firemního pojištění a likvidací pojistných událostí firem.

Připravíme pojistné produkty na míru, na základě auditu stávajících pojistných smluv a požadavku podnikatelských rizik.

Získáte nejen kvalitní pojištění, ale i kvalitní služby v oblasti firemního pojištění a likvidace pojistných událostí.

Naším cílem je důsledně hájit Vaše zájmy a pečovat o Vaše pojištění.

Každý pojistný program je přizpůsobený oboru, ve kterém působíte, zohledňuje konkrétní potřeby a požadavky, rozsah pojištění je vždy připraven specialisty dle přání klienta.

Vzhledem k dlouholetému působení v oboru, máme zkušenosti s širokým spektrem oborů.

Produkty jsou vhodné nejen pro malé a střední podnikatele, ale i pro velké nadnárodní společnosti.

POJIŠTĚNÍ FIREM, KORPORACÍ, SPOLEČNOSTÍ, PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ, PRÁVNICKÝCH OSOB, OSVČ, IČ, ŽIVNOSTNÍKŮ, MALÝCH FIREM, ORGANIZACÍ A ZAPSANÝCH SPOLKŮ V JEDNODUCHÉ SMLOUVĚ

V jednom balíčku (smlouvě) jak pojištění majetku, tak pojištění odpovědnosti a přerušení provozu.

Nabízený produkt vychází svojí konstrukcí vstříc představám a potřebám firem, například drobných řemeslníků a živnostníků. Přináší jako standardní řešení skutečně velmi rozsáhlou šíři pojistného krytí, a to za velmi výhodnou cenu. Díky tomuto mimořádnému rozsahu nabízí podnikatelům pojištění doslova pro všechny případy. Všechna rizika jsou zahrnuta už v základní nabídce bez nutnosti připojištění za dodatečné pojistné. K dispozici jsou totiž rovněž rizika, která se běžně nesjednávají (např. pojištění věcí převážených v automobilu na území celé ČR, příznivé podmínky pro přenos peněžní hotovosti, nebo pojištění mechanické a elektrické poruchy zařízení). V základním rozsahu pojištění je zahrnuto i krytí živelních škod na movitých věcech umístěných mimo budovu na volném prostranství.

Pro podnikatele znamená především jednoduchý a srozumitelný způsob sjednání komplexního pojištění.

Výhody, které podnikatelé ocení, jsou:

 • pojištění obsahuje mimořádně širokou skladbu rizik
 • jedna pojistná částka pro věci movité a zásoby
 • jedna pojistná částka pro věci v užívání a věci převzaté
 • pojištění výpadku elektrické energie, pojištění poškození zásob v důsledku výpadku elektrické energie
 • výhodná cena

V základním rozsahu bez nutnosti dalšího připojištění :

 • Pojištění čistých finančních škod se sublimitem plnění 100 000 Kč.
 • Pojištění věcí užívaných a převzatých se sublimitem plnění 100 000 Kč.
 • Škody způsobené provozem vozidla ( na které se nevztahuje POV) se sublimitem plnění 100 000 Kč.
 • Pojištění regresních nákladů zdravotní pojišťovny se sublimitem plnění 1 000 000 Kč.
 • Pojištění regresních náhrad nemocenských dávek se sublimitem plnění 1 000 000 Kč.

Pojištění je nabízeno jako balíček, klient pouze volí, zda požaduje pojištění odpovědnosti za škodu, zda požaduje pojištění majetku a variantu územního rozsahu pro Českou republiku, nebo Evropu.

Oblast firemního pojištění

Pojištění obecné odpovědnosti právnických a fyzických osob podnikajících
škody na majetku a zdraví třetích osob
finanční škody
odpovědnost za výrobek
škody na převzatých a užívaných věcech
náklady zdravotní pojišťovny
regresní náhrady nemocenské
pojištění představenstva
pojištění dozorčí rady


Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
pojištění silničního dopravce
pojištění finančních rizik
pojištění zasílatele
pojištění věcí při přepravě
přeprava peněz
pojištění zasílatele


Pojištění profesní odpovědnosti
pojištění poskytovatele zdravotní péče
pojištění auditorů
pojištění daňových poradců a účetních
pojištění autorizovaných osob činných ve výstavbě a dalších neautorizovaných osob
pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů
pojištění dražebníka
pojištění veterinárního lékaře
pojištění pro členy orgánu obchodní korporace
pojištění představenstva
pojištění dozorčí rady


Pojištění movitého majetku a nemovitostí
pojištění vlastních i pronajatých budov
pojištění movitého majetku
živelní pojištění
vodovodní škody
vandalismus
pojištění odcizení
indukce a přepětí
škody na elektronických zařízeních
náraz dopravního prostředku
pojištění strojů
stavebně-montážní pojištění


Flotilové pojištění vozidel
povinné ručení
havarijní pojištění
asistenční služby
pracovní stroje


Zemědělská pojištění
pojištění plodin
pojištění hospodářských zvířat
pojištění lesů


Pojistné programy
Pojištění ordinace, pojištění lékárny, pojištění lékaře, pojištění zdravotního střediska, pojištění bytových domů, pojištění společenství vlastníků, pojištění města, pojištění obce, pojištění strojů, pojištění elektronických zařízení, stavebně-montážní pojištění, pojištění silničního nákladního dopravce nebo zasílatel

Pojištění majetku

Kompletní pojištění v jedné smlouvě

Pojistit si majetek podnikatele je jednoduché. V rámci jedné smlouvy lze uzavřít různé druhy pojištění a zabezpečit tak své podnikání proti celé řadě rizik. Ušetří tak čas a vyhnou se zbytečnému papírování.

Jaké druhy pojištění nabízíme? Základní majetková pojištění:

Movitý majetek

 • živelní pojištění
 • krádež a loupež

Nemovitosti

 • živelní pojištění
 • krádež a loupež
 • přerušení provozu

Speciální majetková pojištění

 • elektronická zařízení
 • stroje a strojní zařízení
 • stavební a zemědělské stroje
 • stavební a montážní rizika

Movitý majetek

Firemní majetek je pojištěn pro případ poškození nebo zničení

 • požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla

Základní živelní pojištění lze rozšířit i o škody způsobené

 • povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení

Krádež a loupež

 • Pojištění lze sjednat pro všechny movité věci i cennosti (včetně peněz) pro případ odcizení krádeží vloupáním a loupeží

Rozsah pojištění - pojištění movitého majetku (věcí) se vztahuje zejména na

 • stroje, zařízení, inventář
 • zásoby
 • cennosti, peníze ve všech směnitelných měnách
 • cizí věci po právu užívané
 • cizí věci převzaté
 • náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí
 • přepravované peníze a cennosti

Nemovitosti

Vztahuje se na poškození nebo zničení nemovitostí požárem

 • požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla

Základní živelní pojištění lze rozšířit i o škody způsobené

 • povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení

Rozsah pojištění

 • vyjmenované budovy a jiné stavby
 • skla výloh a dveří
 • markýzy, neonové trubice, světelné reklamy
 • umělecko-řemeslná díla, pokud tvoří součást pojištěné stavby

Pojištění přerušení provozu

Pojištění zaručuje podnikům a podnikatelům náhradu finančních škod, které vznikly v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Týká se to zejména ušlého zisku, ušlého nájemného a dále stálých nákladů, které musí podnik vynakládat i v době, kdy je mimo provoz.

Pojištění elektronických zařízení

Toto pojištění je určeno zejména pro elektronická zařízení pro zpracování dat, elektronická zařízení lékařské a sdělovací techniky, rozhlasovou a televizní techniku, měřící, regulační a kontrolní techniku atd. Rozsah pojistné ochrany je u tohoto pojištění nejširší, zahrnuje jak pojištění živelních rizik, tak pojištění vnitřních poruch způsobených např. konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou, přepětím, zkratem, ale také škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením apod.

Pojištění strojů a strojních zařízení

Pojistit je možné prakticky veškeré stroje a strojní zařízení proti poškození nebo zničení způsobeném

 • chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou
 • přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či podtlakem
 • pádem nebo vniknutím cizího předmětu
 • zkratem či jiným působením elektrického proudu
 • selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
 • nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí

Pojištění stavebních a zemědělských strojů

Tímto pojištěním je výhodné pojistit zejména pohyblivé stavební a zemědělské stroje a strojní zařízení jako jsou bagry, jeřáby, dozery, grejdry, skrejpry, rypadla, válce, vozíky, míchačky, stavební výtahy atd. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného stroje požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, lavinou, zřícením skal nebo zemin, krupobitím, povodní, záplavou, nárazem, pádem, úmyslným poškozením. Proti klasickému pojištění strojů a strojních zařízení nepokrývá škodu způsobenou vnitřní mechanickou poruchou.

Pojištění stavebních a montážních rizik

Pojištění pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto příčin

 • požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu
 • záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy
 • pádem pojištěné věci, nárazem
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • vodou vytékající z vodovodních zařízení
 • neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí

Pojišťovna může převzít i riziko vzniklé z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti se stavebními nebo montážními pracemi na konkrétním staveništi uvedeném ve smlouvě.

Pojištění odpovědnosti

Obecná odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu se sjednává pro případ, kdy podnikatel způsobí v souvislosti se svou podnikatelskou činností třetí osobě škodu, kterou musí nahradit. Informovanost veřejnosti o možných nárocích v případě vzniku škody stále roste. Stejně tak stoupá i počet uplatňovaných nároků na odškodnění. Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přináší řadu změn v oblasti soukromého práva. Nový občanský zákoník výrazně rozšiřuje počet ustanovení, která se věnují povinnosti nahradit škodu či újmu.

Podnikání s jistotou

Podnikatelé si již uvědomují, že riziko vzniku odpovědnosti nemohou nikdy zcela odvrátit. Pojištění odpovědnosti jim dovoluje podnikat s jistotou, neboť je chrání jak před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti, tak i před neoprávněně uplatňovanými nároky.

Kdo by se měl pojistit?

Pojištění odpovědnosti za škodu je určeno všem podnikatelům, od drobných živnostníků po velké společnosti. Pojistit se mohou taktéž nejrůznější nevýdělečná zájmová sdružení, zapsané spolky, neziskové organizace, obce, města, sdružení vlastníků domu a dokonce i jednorázové akce jako výstavy, veletrhy, koncerty, turnaje apod.

Pokrývá škody

 • na majetku a zdraví třetích osob
 • finanční škody
 • způsobené provozní činností
 • způsobené vadným výrobkem
 • vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou)
 • vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • vzniklé na věcech zaměstnanců
 • vniklou na zdraví žáků a učňů
 • regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetí osoby)

Typické příklady kryté pojištěním odpovědnosti

 • Zákazník se zraní ve výrobní hale
 • Automechanik poškodí vozidlo převzaté k opravě
 • Vadná elektrická konvice způsobí požár
 • Automobil je poškozen v hotelové garáži
 • Hostu v restauraci je odcizen kabát nebo se nakazí salmonelou
 • Kadeřnice popálí zákazníka fénem

Náklady na soudní spor

V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení pojištěného a případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit).

Dvojnásobný limit plnění

Plnění ze všech škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku může být poskytováno až do výše dvojnásobku limitu sjednaného ve smlouvě.

Volitelná pojištění

Prostřednictvím připojištění mohou podnikatelé rozsah pojištění odpovědnosti rozšířit například o

 • škody vzniklé jinak než na zdraví nebo na věci (finanční škody)
 • škody způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy a erozí a škody vzniklé v důsledku poddolování
 • škody na věcech užívaných pojištěným
 • škody na věcech převzatých pojištěným, pokud jsou předmětem jeho závazku
 • náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

Pojištění finančních rizik

Finanční rizika

 • Pojištění Hole-in-one
 • Pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce
 • Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění smluvních záruk
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce (dopravci a zasílatelé)

 

Pojištění auta

Povinné ručení (kalkulačka - sjednání online)

Havarijní pojištění (kalkulačka - sjednání online)

Flotila

 • Individuální nastavení pojistného v závislosti na velikosti flotily a škodní historii
 • Vysoké limity pojistné ochrany
 • Komfortní správu pojištění vozového parku -bezproblémové připojišťování a odpojišťování vozidel
 • Jednu pojistnou smlouvu pro všechna vozidla
 • Zajímavé nadstandardní benefity
 • Dostupné kvalitní služby

Rozsah pojištění

Povinné ručení

 • Zákonné pojištění všech vozů pod jednou smlouvou
 • Rozsáhlé asistenční služby
 • Vysoké limity pojistné ochrany 50 - 150 mil. Kč pro škody na zdraví i na majetku
 • 10 tis. Kč na právní ochranu

Havarijní pojištění

 • Součástí pojistné smlouvy může být rovněž havarijní pojištění.
 • Havarijní pojištění kryje škody způsobené havárií, přírodními živly, odcizením, vandalismem

Možnost výběru běžných i speciálních spoluúčasti:

 • 1% min 1 000 Kč
 • 5% min 25 000 Kč
 • 5% min 50 000 Kč
 • 10% min 25 000 Kč
 • 10% min 50 000 Kč
 • 20% min 50 000 Kč
 • 20% min 100 000 Kč

Dopravci a zasílatelé

Kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu jsou v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé:

 • při nakládce a vykládce
 • na přepravovaném rychlokazitelném zboží
 • na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Příklady škod z pojištění odpovědnosti silničního dopravce

 • únik tekutých hmot při nakládce, vykládce v důsledku poškození přečerpávacího zařízení, pád zboží při nakládce, vykládce
 • poškození zboží v důsledku dopravní nehody, havárie vozidla, prudkého brzdění Poškození rychlokazitelného zboží v důsledku poruchy chladicího zařízení Poškození plachty, protržení či navlhnutí obalu přepravované věci
 • vloupání do nákladového prostoru či odcizení zboží Poškození převáženého zboží běženci ukrytými v nákladovém prostoru
1 VOZIDLO
 • územní rozsah ČR + Evropa bez SSSR, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10.000 Kč = roční pojistné od 2.500 Kč

10 VOZIDEL

 • územní rozsah ČR + Evropa včetně SSSR, pojistná částka 500.000 Kč, spoluúčast 10 %, min. 10.000 Kč = roční pojistné od 8.500 Kč
Asistence
 • zahrnuje zajištění havarijního komisaře zajištění tlumočení
 • zajištění a úhrada nákladů za přeložení přepravované věci
 • zajištění a úhrada nákladů za přistavení náhradního vozidla
 • zajištění a úhrada nákladů za vyproštění vozidla
 • zajištění úhrady nákladů za přechodné uskladnění

pojisteni-firmy.cz

Napište nám info@pojisteni-firmy.cz

Zavolejte nám +420 607 850 585

Vyberte si termín, kdy vám zavoláme

Pobočky a poradci

 

 

Pojisteni-firmy.cz

Komenského náměstí 1342, 674 01 Třebíč
telefon: +420 607 850 585
e-mail: info@pojisteni-firmy.cz