Nabízíme

Nabízíme komplexní servis v oblasti pojištění firem (+)

Připravíme rozbor potřeb a rizik firmy, návrhneme pojistné programy včetně alternativ, získáme pro Vás nabídky a pomůžeme vyhodnotit a vybrat optimální řešení pojištění firmy, připravíme analýzu pojištění a vysvětlíme pasáže pojistných smluv, včetně pojistných podmínek a dodatků, vypracujeme přehled pojištění firmy, doporučení a obnovu pojištění, postaráme se o průběžný servis, pravidelné předávání informací o novinkách a sledování platnosti jednotlivých pojistek.


Zastoupení při likvidaci pojistných událostí (+)

Rádi Vám pomůžeme vyřešit Vaši pojistnou událost. Nerozhoduje u jaké pojišťovny máte sjednané pojištění.

Jaký je postup? Kontaktujte nás, zavoláme Vám zpět a pohovoříme si o dané pojistné události, zjistíme od Vás maximum informací a dohodneme se na postupu řešení. Pokud budete souhlasit, budeme Vás v dané záležitosti dále zastupovat v jednání s pojišťovnou a vymůžeme za Vás všechny oprávněné nároky. Po úspěšné likvidaci, pokud s naším postupem budete plně spokojeni, se můžete rozhodnout, zda nám dáte důvěru i ve věci správy Vašich pojistných smluv. Pomoc s likvidací pojistné události je zpoplatněná služba. Vždy se s klientem předem domluvíme na výši odměny.

Pojištění malých i středních firem

Pojištění je určeno pro menší a střední podnikatele, ale i pro živnostníky (+)

Poskytujeme pojištění majetku a odpovědnosti za škodu podnikatelů. Námi nabízené produkty vycházejí svojí konstrukcí vstříc představám a potřebám firem i drobných řemeslníků, živnostníků i autorizovaných osob. Přinášíme jako standardní řešení skutečně velmi rozsáhlou šíři pojistného krytí, a to za velmi výhodné ceny. Díky tomuto mimořádnému rozsahu nabízíme podnikatelům pojištění doslova pro všechny případy. Všechna rizika jsou zahrnuta už v základní nabídce bez nutnosti připojištění za dodatečné pojistné. K dispozici jsou totiž rovněž rizika, která se běžně nesjednávají např. pojištění věcí převážených v automobilu na území celé ČR, přenos peněžní hotovosti nebo pojištění mechanické a elektrické poruchy zařízení. Pro podnikatele znamená především jednoduchý a srozumitelný způsob sjednání komplexního pojištění, které ochrání majetek a uhradí škody třetím osobám.

Pojištění obsahuje mimořádně širokou skladbu rizik za výhodnou cenu. Jedna pojistná částka pro věci movité a zásoby, jedna pojistná částka pro věci užívané a věci převzaté, pojištění výpadku elektrické energie, pojištění poškození zásob v důsledku výpadku elektrické energie, komplexní ochrana klienta v jedné smlouvě, rizika vybírána speciálně s ohledem na potřeby drobných a středních podnikatelů a další rizika, která nejsou běžně sjednávána.

V základním rozsahu majetkového pojištění je zahrnuto i krytí živelních škod na movitých věcech umístěných mimo budovu na volném prostranství, součástí pojištění odcizení je také pojištění přepravy cenností nebo odcizení movitých věcí z automobilu na území ČR. V základním rozsahu odpovědnostního pojištění je pojištění čistých finančních škod, pojištění věcí užívaných a převzatých, škody způsobené provozem vozidla a pojištění regresních nákladů zdravotní pojišťovny a klient pouze volí pojistné částky pro jednotnivé oblasti pojištění, územní rozsah Česká republika (Evropa) a spoluúčast.

Oblast firemního pojištění

Odpovědnost (+)

 • Pojištění odpovědnosti podnikatele
 • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele a právnické osoby
 • Profesní odpovědnost
 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění odpovědnosti v drážní dopravě
 • Pojištění odpovědnosti pravého a nepravého zasílatele
 • Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
 • Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za nemoci z povolání a pracovní úrazy

Majetek (+)

 • Pojištění majetku podnikatele
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění strojů a strojních zařízení
 • Pojištění elektronických zařízení
 • Pojistění stavebně montážních rizik
 • Pojištění elektroniky

Speciální programy (+)

 • Drobný podnikatel, živnostník
 • Bytové domy
 • Města a obce
 • Zemědělci
 • Lékaři a zdravotnická zařízení
 • Alternativní zdroje energie

Zemědělství a lesy (+)

 • Pojištění lesů a lesních školek
 • Pojištění plodin
 • Pojištění zvířat
 • Pojištění koní

Finanční rizika a záruky (+)

 • Pojištění finančních ztrát
 • Pojištění smluvních finančních záruk
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění nekonání akce

Auta (+)

Cestování (+)

 • Pojištění pro firmy
 • Pojištění pro klienty cestovních kanceláří
 • Kolektivní cestovní pojištění

Ostatní služby (+)

 • Likvidaci pojistných událostí firem
 • Audit

Pojištění majetku

Komplexní pojištění majetku

Pojištění majetku
Nabízime rychlé a přehledné porovnání a sjednání pojištění majetku.
 • Movitý majetek
 • Nemovitý majetek (vyjmenované budovy a jiné stavby)
 • Zásoby
 • Cennosti, peníze ve všech směnitelných měnách
 • Cizí věci po právu užívané
 • Cizí věci převzaté
 • Stroje, zařízení, inventář
 • Náklady na opravu poškozených nebo zničených stavebních součástí
 • Přepravované peníze a cennosti
 • Skla výloh a dveří
 • Markýzy, neonové trubice, světelné reklamy
 • Umělecko-řemeslná díla, pokud tvoří součást pojištěné stavby
 • Speciální majetková pojištění

Pojištění kryje rizika vzniklá požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení, krádež a loupež.

Přerušení provozu

Pojištění zaručuje podnikům a podnikatelům náhradu finančních škod, které vznikly v důsledku živelní události, krádeže nebo loupeže. Týká se to zejména ušlého zisku, ušlého nájemného a dále stálých nákladů, které musí podnik vynakládat i v době, kdy je mimo provoz.

Pojištění elektronických zařízení

Poojištění je určeno zejména pro elektronická zařízení pro zpracování dat, elektronická zařízení lékařské a sdělovací techniky, rozhlasovou a televizní techniku, měřící, regulační a kontrolní techniku atd. Rozsah pojistné ochrany je u tohoto pojištění nejširší, zahrnuje jak pojištění živelních rizik, tak pojištění vnitřních poruch způsobených např. konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou, přepětím, zkratem, ale také škody způsobené neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením apod.

Pojištění strojů a strojních zařízení

Pojistit je možné prakticky veškeré stroje a strojní zařízení proti poškození nebo zničení způsobeném chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem páry, plynu nebo kapaliny či podtlakem, pádem nebo vniknutím cizího předmětu, zkratem či jiným působením elektrického proudu, selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí

Pojištění stavebních a zemědělských strojů

Tímto pojištěním je výhodné pojistit zejména pohyblivé stavební a zemědělské stroje a strojní zařízení jako jsou bagry, jeřáby, dozery, grejdry, skrejpry, rypadla, válce, vozíky, míchačky, stavební výtahy atd. Pojištění se vztahuje na poškození nebo zničení pojištěného stroje požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, lavinou, zřícením skal nebo zemin, krupobitím, povodní, záplavou, nárazem, pádem, úmyslným poškozením. Proti klasickému pojištění strojů a strojních zařízení nepokrývá škodu způsobenou vnitřní mechanickou poruchou.

Pojištění stavebních a montážních rizik

Pojištění pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.

Pojištění odpovědnosti

Obecná odpovědnost

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu se sjednává pro případ, kdy podnikatel způsobí v souvislosti se svou podnikatelskou činností třetí osobě škodu, kterou musí nahradit. Informovanost veřejnosti o možných nárocích v případě vzniku škody stále roste. Stejně tak stoupá i počet uplatňovaných nároků na odškodnění. Dne 1.1.2014 nabyl účinnosti nový občanský zákoník (NOZ), který přináší řadu změn v oblasti soukromého práva. Nový občanský zákoník výrazně rozšiřuje počet ustanovení, která se věnují povinnosti nahradit škodu či újmu.

Podnikání s jistotou

Podnikatelé si již uvědomují, že riziko vzniku odpovědnosti nemohou nikdy zcela odvrátit. Pojištění odpovědnosti jim dovoluje podnikat s jistotou, neboť je chrání jak před nepříznivými následky spojenými se vznikem odpovědnosti, tak i před neoprávněně uplatňovanými nároky.

Kdo by se měl pojistit?

Pojištění odpovědnosti za škodu je určeno všem podnikatelům, od drobných živnostníků po velké společnosti. Pojistit se mohou taktéž nejrůznější nevýdělečná zájmová sdružení, zapsané spolky, neziskové organizace, obce, města, sdružení vlastníků domu a dokonce i jednorázové akce jako výstavy, veletrhy, koncerty, tábory, turnaje apod.

Pojištění odpovědnosti kryje škody

 • Na majetku a zdraví třetích osob
 • Způsobené provozní činností
 • Způsobené vadným výrobkem
 • Vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami (včetně nakažení salmonelou)
 • Vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo nájmem
 • Vzniklé na věcech zaměstnanců
 • Na zdraví žáků a učňů
 • Regresní náhrady zdravotních pojišťoven a dávek nemocenské (třetí osoby)
 • Náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na léčení pracovního úrazu nebo nemoci z povolání
 • Náklady na soudní spor
 • Vzniklé jinak než na zdraví nebo na věci (finanční škody)
 • Způsobené vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy a erozí a škody vzniklé v důsledku poddolování
 • Na věcech užívaných pojištěným
 • Na věcech převzatých pojištěným

Typické příklady kryté pojištěním odpovědnosti

 • Zákazník se zraní ve výrobní hale
 • Vadná elektrická konvice způsobí požár
 • Automobil je poškozen v hotelové garáži
 • Hostu v restauraci je odcizen kabát nebo se nakazí salmonelou
 • Kadeřnice popálí zákazníka fénem
 • Bagrista překopne kabel

 

Pojištění finančních rizik

Finanční rizika

 • Pojištění Hole-in-one
 • Pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce
 • Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Pojištění smluvních záruk
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce (dopravci a zasílatelé)

Pojištění Hole-in-one

Hole-in-one je soutěž vyhlašovaná v rámci golfového turnaje organizátorem či provozovatelem golfového hřiště. Jedná se o trefu stanovené jamky s obtížností par 3 jedním úderem na první ránu.
Pojištěnému (organizátorovi/pořadateli/sponzorovi vložené ceny) vznikne právo na pojistné plnění ve výši výhry (automobil, zájezd, finanční částka), kterou pořadatel vypsal na tuto určenou jamku, bude-li zahrána hole-in-one.
Pojištění je určeno pouze pro amatérské hráče.

Pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce

Pořadatelům koncertů, festivalů, venkovních slavností, sportovních turnajů apod. je určeno pojištění finančních ztrát v důsledku nekonání akce.
Rizikem pořadatele je především zrušení nebo přesunutí akce způsobené neúčastí umělce, živelní událostí (zejména srážkami, větrem a dalšími nepříznivými klimatickými podmínkami), zásahem státní nebo úřední moci.
Z pojištění jsou hrazeny náklady marně vynaložené na organizaci a konání akce.
Příklady škod z pojištění proti nekonání akce
Neúčast účinkujícího pro náhlé vážné onemocnění
Zpoždění letadla, zrušení leteckého spoje
Živelní událost, v jejímž důsledku dojde k poškození nebo zničení koncertní haly
V důsledku závady na televizní technice se neuskuteční televizní přenos koncertu, a akce proto bude odložena. Závada na zvukotechnice, technickém zařízení koncertní haly
Zrušení akce kvůli vyhlášení státního smutku, evakuaci obyvatel

Pojištění auta

Flotilové pojištění (soubor vozidel)

ONLINE SJEDNÁNÍ - KALKULACE

Pokud máte více aut, připravíme pro vás flotilu a neřešíme, jestli jste fyzická či právnická osoba.

 • Nastavení sazby pojistného v závislosti na velikosti flotily a škodní historii
 • Rozsah pojištění můžete kdykoli měnit.
 • Vysoké limity pojistné ochrany
 • Komfortní správu pojištění vozového parku
 • Bezproblémové připojišťování a odpojišťování vozidel
 • Jedna pojistná smlouva pro všechna vozidla
 • Zajímavé nadstandardní benefity

Povinné ručení

 • Zákonné pojištění všech vozů pod jednou smlouvou
 • Vysoké limity pojistné ochrany pro škody na zdraví i na majetku
 • Právní ochrana
 • Příznivé individuální ceny

Havarijní pojištění

 • Havarijní pojištění pro škody způsobené havárií, přírodními živly, odcizením, vandalismem
 • Možnost výběru běžných i speciálních spoluúčastí
 • Další připojištění
 • Příznivé individuální ceny

Asistence

 • Rozsáhlé a nadstandardní asistenční služby


Dopravci a zasílatelé

Dopravcům nabízíme povinné pojištění krytí vzniklých škod (+)

Kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu jsou v základním rozsahu pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé:

 • Při nakládce a vykládce
 • Na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky)
 • Na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech
 • Na přepravovaném zboží v důsledku prodlení

Dopravcům nabízíme:

 • Pojištění odpovědnosti silničního dopravce
 • Pojištění odpovědnosti zasílatele
 • Pojištění obecné odpovědnosti podnikatele
 • Pojištění přepravy zásilek
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění záruky za celní dluh
 • Povinné ručení
 • Havarijní pojištění
 • Asistenční služby

pojisteni-firmy.cz

Napište nám info@pojisteni-firmy.cz 

Zavolejte nám +420607850585

Kontaktujte nás, najdeme optimální řešení pojištění firmy


Pojištění firmy s.r.o., Nerudova 209/10, 118 00 Praha, část obce Malá Strana

Vyberte si termín, kdy vám zavoláme

Praha • České Budějovice • Karlovy Vary • Jihlava • Olomouc • Ostrava • Liberec • Ústí nad Labem • Plzeň • Hradec Králové • Pardubice • Brno • Zlín • Třebíč

Středočeský • Plzeňský • Jihočeský • Karlovarský • Ústecký • Liberecký • Královéhradecký • Pardubický • Vysočina • Jihomoravský • Olomoucký • Zlínský • Moravskoslezský